Programul de masterat

Management Politic și Electoral

Masterat pentru cei care știu cum să facă schimbarea

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) în colaborare cu Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative (FRIȘPA), Universitatea de Stat din Moldova a lansat din septembrie 2015 programul de masterat „Management politic și electoral”. Programul se adresează tinerilor și tinerelor cu o poziție civică activă, care vor să cunoască mai bine mecanismele pe care se bazează domeniul politic și domeniul electoral. Programul de masterat cuprinde un stagiu practic care va oferi masteranzilor șansa de a învăța despre managementul politic și electoral din țară, dar și de peste hotare.

 • Obiectivul

  Scopul programului de masterat „Management politic și electoral” constă în formarea de competenţe în domeniul politic cu specializare pe domeniul electoral, precum şi formarea unui nucleu de cercetare, în care masteranzii, în colaborare cu specialiştii în domeniu vor studia disciplinele din planul de  învăţămînt şi vor identifica priorităţile următorilor ani.

  Programul de masterat, de asemenea, urmăreşte perfecţionarea standardelor de elaborare a curriculum-urilor şi a metodelor de predare, prin instruirea lectorilor implicaţi în programul de masterat despre modelele de curriculum din alte universităţi şi prin asistenţa experților din cadrul Comisiei Electorale Centrale și Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral. Astfel, programul contribuie la împrospătarea metodelor de predare în cadrul masteratului și la conferirea unui caracter aplicativ al cursului de masterat.

 • Necesitatea

  Necesitatea unui astfel de program rezultă din faptul că nici o universitate din ţară care oferă programe de masterat în domeniul științelor politice nu pune accent pe domeniul electoral. De asemenea, primul ciclu de învăţământ (licenţă) în domeniul dreptului sau altor ştiinţe sociale nu conţine un număr suficient de cursuri în domeniul electoral. Astfel, programul „Management politic și electoral” urmăreşte eliminarea vidului informaţional şi didactic în domeniul drepturilor omului printre masteranzi şi tineri specialişti.

  Tot mai multe partide, lideri politici, instituţii centrale  şi organizaţii non-guvernamentale acordă o atenţie sporită acurateţei discursului politic, tehnicilor şi metodelor folosite în cadrul campanii electorale. Actuala piață politică demonstrează un deficit de cadre care dețin cunoștințe și abilități necesare organizaţiilor politice şi puterilor publice, pentru a asigura o gestionare cuvenită a programelor și obiectivelor lor, o promovare eficientă a partidelor, candidaților, programelor politice și de guvernare.

  Perspectiva dezvoltării democratice a societății noastre dictează necesitatea extinderii nu doar calitative, dar și cantitative a purtătorilor de cunoștințe teoretice și de abilități practice în domeniul politic și electoral. Este vorba despre specialiști cu o mentalitate de design politico–electoral, capabili de a identifica și formula discursuri politice, de a acumula și prelucra date empirice, selecta paradigme teoretice și proiecta modele de comportament electoral.

 • Competenţe generale

   Competențe generale ce urmează a fi dezvoltate pe parcursul studiilor:

  • demonstrarea capacităţii de a lua decizii orientate spre perfecţionarea sistemului politic și electoral;
  • utilizarea modalităţilor eficiente de formare a conştiinţei şi a culturii civice a comunităţii.
  • abilitatea de a prezenta şi argumenta utilitatea teoriilor politice pentru activitatea actuală practică;
  • argumentarea propriei poziţii în luarea unei decizii profesionale în domeniul politic;
  • identificarea soluţiilor de eficientizare a activităţilor politico-administrative;
  • abilitatea de a se adapta noilor situaţii sociale şi circumstanţelor cerute de evoluţia activităţii politice;
  • cunoaşterea şi aplicarea metodologiei cercetării ştiinţifice în domeniul științelor politice;
  • identificarea problemelor de cercetare în domeniul științelor politice și a sistemului electoral;
 • Competenţe specifice

   Competențe specifice ce urmează a fi dezvoltate pe parcursul studiilor:

  • aprofundarea cunoştinţelor teoretice fundamentale privind sistemul electoral și procedurile electorale;
  • dezvoltarea competențelor specifice de analiză în domeniul politic și electoral;
  • dobândirea abilităților specifice de organizare a alegerilor în Republica Moldova;
  • înțelegerea importanței includerii dimensiunii gender în activitatea politică și electorală.
  • identificarea mecanismelor de implementare a cunoştinţelor în activitatea politică;
  • abilităţile de pregătire, discutare şi adoptare a deciziilor privind activitatea politică;
  • evaluarea activităţii politice în contextul exigenţelor contemporane;
  • conştientizarea necesităţii instruirii profesionale continue;
  • cunoaşterea şi înţelegerea particularităţilor realităţii politice din Republica Moldova;

Structura programului

 • Cursurile (120 de credite)

  Cursurile vor cuprinde un spectru larg de subiecte, incluzând aspecte teoretice privind managementul politic, administrarea electorală, managementul organizațiilor social-politice, câmpul politic și electoral, aspecte practice ce ţin de procedurile electorale, durabilitatea procesului electoral, consulting politic și electoral.

  Programul va include discipline precum:

  • Administrarea electorală în Republica Moldova
  • Practici electorale comparate
  • Designul decizional al guvernării
  • Analiza comportamentului politic
  • Tehnologiile politice și electorale
  • Controlul civic asupra activității politice
  • Evaluarea acțiunii politice

  Profesori și experţi de la diferite instituții, vor acoperi un spectru larg de subiecte interdepartamentale, fiind încurajaţi să utilizeze metode şi tehnici interactive de predare, centrate pe masteranzi. 

  Cursurile vor fi oferite în limba română.

 • Stagiu de Practică

  Stagiul va oferi masteranzilor oportunitatea de a obţine experienţă în managementul politic și electoral, în cadrul:

  Instituţiilor naţionale

  • Comisia Electorală Centrală
  • Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral
  • Parlament
  • Organizații social-politice
  • Partide politice

  Instituțiilor internaţionale interesate în oferirea locurilor pentru stagii

 • Teza de masterat

  Programul de masterat se va finaliza cu o cercetare în domeniu, care va reprezenta rodul celor 4 semestre de studii. Teza de masterat va fi elaborată conform cerinţelor relevante, sub îndrumarea conducătorului ştiinţific.

Acte necesare la admitere

 • Diploma de licență și anexa/ suplimentul în original;
 • Copia buletinului de identitate și a certificatului de naștere;
 • Certificatul medical-tip (nr.086-e), eliberat în anul admiterii;
 • 6 fotografii 3x4 (cm);
 • Extrasul din carnetul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
 • Chitanța de achitare a taxei de înscriere;
 • Candidații la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate și livretul militar/ adeverința de premilitar (după caz);
 • Pentru detalii: usm.md/acte_necesare

Oportunități de angajare pentru masteranzi • Consultant politic
 • Cercetător în domeniul politic şi electoral
 • Comentator politic
 • Consilier de stat
 • Funcţionar public şi electoral
 • Manager de proiecte în organizaţii naţionale și internaţionale
 • Orice alt post

Angajamentul CICDE
Cei mai buni și mai activi masteranzi vor fi angajați în proiectele CICDE cu o remunerare pe măsura contribuției personale.

Când și unde depunem dosarele?

 • Depunerea cererilor de participare la concursul de admitere – 2 iulie – 24 iulie.
 • Anunţarea rezultatelor intermediare – 25 iulie.
 • Depunerea actelor în original - 26 iulie – 28 iulie.
 • Anunţarea rezultatelor finale – 30 iulie.
 • Unde - Blocul principal al Universității de Stat din Moldova
 • Strada Alexei Mateevici 60, Chișinău
 • Detalii - www.admitere.usm.md

 • Urmăriți-ne pe Facebook - www.facebook.com/CICDE sau pe www.cicde.md

  Contăm pe voi, pentru că Moldova are nevoie de oameni care pot răspunde adecvat cererilor unui sistem democratic, capabili nu doar să identifice probleme ci și să formuleze soluții.